*Larita Kutsarita - n. see THE AUTHOR
*Spoonfuls - n. articles/dispatches/scribbles by Larita Kutsarita
(Background photo by Aiess Alonso)

Wednesday, July 27, 2011

Masakit sa Tainga, Maging sa Mata ni Patrick "Bote" Bautista


St8 owf THe na+10WN Addr3sS

0F

Hiz excEllenc3Y b3n!gnow ♥ xD ♥ s LoLz. @Qu!n0h 1!eH

Pr3sid3n+ 0wf the ph!lIPpiN3z

t0h ThE congrEZs 0F the phil!PPiNeZ


[deL!VeReD @t the s3zZioN haLl 0f ThE h0Uze 0f Reprez3nt@tIvez ♥♥♥♥♥, baTUAz@N P@mBu@nZah ♥ xD ♥ cOmpL3x L0lZ, quEzoWn ci+y oN July 25 JeJ3j3Je ♥♥♥♥♥, 2011]

z3N8te Pr3z!D3N+ Ju@n p0WNc3 3nrile p0wz ♥♥♥♥♥; spe@ker fEl1CiAn0Wh VelMownt3SsssZz; biSe pR3ZidENTE JEj0muar binAeh; mGaH dU@TiNg p@ngul0ng fIdel VuAldEz rAmoZ at jos3Ph ej3rc1tOh estraD@h; cH!3f jUZtiC3 r3naTOH c0WroNUah At @nG aT1n6 mg@h ka6ALANg-GUAlu@Ng nah mah!zTruadoH NG K0WrT3 sUPReMAh; mgaH k@galang-galanG nAh kAsApI nG dIploMatic ♥ xD ♥ corpZ l0Lz; mgaH M1Yemvr0h ng kAmaru@H d3 REpRezEntAnTe At ng zen@doWh; mGuah lOc@l g0wv3rnM3nt oWFf1Cialz jeJeJeje ♥♥♥♥♥; Mg@h m1YemBR0wh nG At!N6 g@bINEte ♥♥♥♥♥; mGaH Un!pORM@downG K@s@Pi NG m!LiT@r @t KAPuliSAn j3j3jejessSszZ; mg@h kAPWUaH M3 n@GzeS3rb!ZyoH S@h TaUmb@yan;

@t ZU@H mgaH M!nAmAhaL KowNG KUabuAb@yan~~~, ang @KIn6 but!hIn6 mgah v0SZ:

humarap p0wh @k0w saH !ny0h n00wng AK1ng iNAgur@zYowN at z1naviNg J3jejejE: walANG Wang-wan6 Zu@H @T!Ng ♥ xD ♥ AdMinistraSyown l0Lz. aT ♥ xD ♥ nGaUn l0LZ, paTUlOy NuaT1Ng !tin!T!G1l I+0H. nAg!ng hudy@T At z@6IzaG poWh iT0H Ng PAgVabagOw J3jEJ3J3~~~, nd L@mang S@H Ku@lsUAD@h, KuNdEh P@T! n@H Rin ZaH ka!Zipan Zah Lipunan.

ZU@h Muat@G@L nah PanaHoWn j3J3Jej3 ♥♥♥♥♥, NuA6iN6 z!mbOWl0h Ng PANg-u@abuz0h ang wang-wang JejeJEje~~~. DAt3h, Kung m@KAP@G-c0uN+3RfL0ww an6 mgaH OP1Zy@L ng ♥ xD ♥ pamaHaLAan lolz, PAraH v@ng 0wr@Z lan6 niLah Ang mAHAl@gaH. 1MBes n@h ♥ xD ♥ maGl!n6koWd-vAyan L0Lz, p@rah bAnG ZiL@h anG nAgiNG h@RI nG ♥ xD ♥ Bu@YAN l0Lz. kung MAKaaztuah @NG k@niLaNG m6ah pAdR!Noh’t @l1POWrEz J3jej3j3zzSSzz, aKu@l@H Moh’y kuNg cNun6 m@harlik@H Kung huM@weH ng k@lzAdah; W@l@NG p@kiALu@m z@h mgUaH nuaP!p!Li+@Ng tUmAb3h at n@pa6-I1w@NAN J3Jej3je. ANg Mgah D@p@t NagLilinGKOd aN6 Z1Y@h paN6 naNg-uaapi jeJ3jeje ♥♥♥♥♥. anG PAnlAlaM@nG mATapoz m@ngaKonG Ma6L!n6k0Wd—1Y@N powH @ng Utak wuAnG-WAng.

W@lAH sil@Ng KAru@PA+u@NG gAw1n ♥ xD ♥ it0W l0Lz. Ay0n S@H BAtAZ jEjej3JE ♥♥♥♥♥, tAnG!ng Ang ♥ xD ♥ Pr3z!DeNte PoWZ, BizE ♥ xD ♥ Pres!DEnTe LoLz, s3n8 prEZident J3J3Jej3, hous3 Spe@ker ♥♥♥♥♥, CH1ef jUSt!Ce P0Wz ♥♥♥♥♥, PuL!z~~~, bumB3roH, At @mBuL@nSyAh laNG anG @wTor1su@dong gumUaMiT n6 WangwuANG p@raH SaH K@niLuang Mguah oWpiZy@l NUaH laK@D j3jEjEje. KUN6 zaH TrapiK0h nGah ay ‘deH m@sun0wD ang bATas P0wzSZSszZ, Pa@nOWH puah kayah zAh Mg@h bAgaEh n@h mas maL@key ang MakUKuH@H, tulad ng ZAh mgu@h prowyekt0nG p1N0p0wnd0hUAn ng kav@n n6 bayU@N?

Kay0h PoWh vah GUztOWh N!ny0wng MuaKULONg ANg lah@t nG Tiw@L1 ♥♥♥♥♥? Aq rin powh p0Wz~~~. gUsT0H Vuah ninyOWng mataNg6al @Ng wANg-W@ng poWZ, Nd lam@n6 zaH kuaLzaDah, KuNd3H s@H ka!sIp@nG n@GdUlot ng valuKtOt n@h sist3Mu@h n@h p@GK@+@G@L-taG@L n@H nat!N6 p1nuag+!Is@n Powz? @q R!n p0Wz. GustOwh p0W bAh niNyOnG Mu@b!6yan Ng P@t@S n@H pagkAKua+UaOn @Ng L@hua+ nu@H UM@Z3nZoH? ziY3Mpr3 M3 r!n P0wh.
N@rit0H powH Ang H@lImbaw@h Ng r3sul+Uah ng atIng K@MPanyaH Kontruah W@Ng-wAnG ZAH S!StEm@H. nitowng tAong It0wh, tauMvAyan n@h M!Sm0h AnG na6zab1nG nAB@WazAN ang n@6uGut0m zAH kAN!laH. MUl@h SUaH 20.5 p3RCenT n@h SelF-R8ted hUnger n0Ong m@rzoh, BUm@buah Nah 1toh s@h 15.1 pERcEnT n!T0Ng huny0w ♥♥♥♥♥, kUa+umbaS ng !zAng m!lYoNg PamiLyang piliPiN0nG nua6uGUtoM Du@t3h, PErOh ngaun @3y nAkaKaKaIn nah naNg T@maH k@d@h Aru@w.

ZAH luar@Ng@n p0wh ng NegosyOwh, SIn0w Vu@h ANg NAG-uAK@laN6 P!t0nG ul!t na+!nG maLalamp@SaN an6 aLl-time-hiGH ng zt0Ck mUARK3T jejEJ3je? Ang duAtinG 4,000 inDex nAH iNau@kAlANg nd M@aav0T P0Wz ♥♥♥♥♥, OWh Kung mu@ABoT m@N ay Pans@m@ntalAh lANg, ng@un~~~, PANgKar@N!WaN N@ng H1n!higitAN.

kuNG duATey nuaP@koh N@h an6 BAnsuah sah muav@b@Ng cred1T rat!N6s JejeJ3j3 ♥♥♥♥♥, 1tin@AS ng moOdeH’z JejEJ3j3, stAnDarD @nD p0wHORs, ♥ xD ♥ f!tch L0lz, @+ jAPan credit r@T1Ngs @G3ncy An6 atIng ♥ xD ♥ R@nkin6 lOlz, bIlAng pAgk!L@l@h saH aTinG Tamang P@g6ug0l n6 p0whnDoH @T Sah Mal!KH@In na+!ng ♥ xD ♥ panan@L@p! l0lz. @ng mU@tauaz NAh CRED!T ♥ xD ♥ ra+!ng p0wz, m@gpaP@vAV@H ng !N+3reZ SaH perANG inUutu@ng ♥ xD ♥ N@TIn p0wz. kumpAraH s@h unAng @PUAT N@H VUw@N ng nuak@rA@n6 ta0wn jejejeje~~~, m@s maL@k! p0wH nG 23 B!ll!oWn PEzoZ aNg naTipid n@T1nG !nt3Rest PUaYMEntz Mul@h en3R0w H@NG6@ng ABRil ng 2011 JeJEjEj3~~~. mAaar3y n@H pOwh n1t0wn6 z@6ut!N an6 D@laWang mIly0Wn aT tatlonGdaAn l!boWng BEnepiZy@rYoW nG CcT h@n6G@ng saH k@taPusan ng 2011.

pauAlalah Me Lan6 p0Wh J3jEJ3J3~~~, SaH Siyam aT KALUAhU@t!ng ta0N vag0w TaYOh mAItal@gAH saH pUw3sTOh, iIS@N6 B3zEz lAnG TaY0Ng NakAtiKIM n6 ruAtINgs upgraD3 jeJ3jEjeZZSsZZ, at aN1m nah b3sez puAn6 nuAh-dowNgr@de nG 1b@h’+ Iv@NG r@+1Ngz ♥ xD ♥ Ag3ncy Powz. Z@h !suang ta0wn Pah Lan6 p0wh ♥ xD ♥ nAt1N lolz, ap@T nah BeSeS n@h Tuay0ng N@bIgy@N Ng ♥ xD ♥ UpGraDE LoLZ. @lam namaN p0W nAt1N nah Nd MadALing mAh-uPgrU@d3 ZuaH panah0wN n6u@y0Wn jeJejEj3. itowNg mg@h ratings agenCY j3Jej3jEzssZzz, n@vaT!kOs nAh maLey R@w @NG paY0WH va60W muagKakr!sIz zu@h @MERiKah, Kayu@h nGaun AEh MaZ mAkuna+ naH sIl@h zAH pAgBIB!gu@3H Ng MUAgag@ND@Ng RAT1n6s jEj3jeJe ♥♥♥♥♥, @+ NAK1K1tah ngah nAtiN ItOwh sAh ZUnud-Zun0wd nah P@g-d0WnGrade s@h IBANg mG@h BAnzAH. p3r0W TUaY0w p0WsZzsZz, in-uP6r@dE P@h n!lAh. zANG-ay0n ZilaNG Lah@T j3jeJejE ♥♥♥♥♥: gum@ndah aT LALOh pAng guagANdah aNg EkOwn0wm!YAH ng ♥ xD ♥ piLipinaz lOlZ. !zaN6 H@kb@nG n@h l@ng p0WhsSSzZz, AAB0wT nAH RAW tay0w sAH iNv3Stm3Nt Grad3 J3j3JeJ3 ♥♥♥♥♥, a+ walah pOwhNg tiG!l aN6 at!ng eC0N0M!c team Up@ng TuluyaN naH TaY0Ng MUakaaruaNGk@Dah.

at May MaVuBU+In6 Bal!tuah pah POwng Para+!Ng jejeJejE~~~. DU@h!l wALUAh nang waNg-WanG z@h D03 Jej3j3j3~~~, MuliNg N@vuhay Ang kUmpiyanZuah nG mG@h n@mUMuHunAN sAh at!ng en3rgeh ♥ xD ♥ zeCtor L0lz. PAtun@Y H1r anG 1Z@ndua@n aT aP@TnaPUNg KuMpaNyUaH nah nakuAhaNdaNg tum@yaH Sah EKspL0R@sy0n @t pa6pApUaL@k@s ng @T1nG 0il At N@tur@L gas r3zoURCES. Z@h hUlinG energy C0Wntr@ct!ng r0und N00wNG ♥ xD ♥ 2006 loLz, tatlumpu’t LImah L@Ng p0wh @ng naK!lAH0K jeJ3jEj3. NItoWng b1yeRNeS lAM@n6 p0W j3jEj3j3 ♥♥♥♥♥, n!LAgDAAN NAH Ang p@nib@gOng kaZundu@n par@h zah Iz@nG v@GOwnG pOwhwer Plant zah luzoN gr!D UPan6 PagdaT!Ng nG ♥ xD ♥ 2014 lolz, May m@z muRah aT mAS muAAu@S@hang pagmUmul@N Ng enerhiy@H @nG vanZ@h.

mAy kumpIy@NsaH, m@ey PaG-uAzaH, AT t1nutUpUAd POw NAtIn @nG At!n6 mg@h pAng@k0H. nAuAalAlu@H M3 NgAh powH Ang bab@3nG NAK@Usap kow nuang aQ’y Un@ng Na6Hah-hOuZe-tOW H0usE c@Mp@iGn puaR@h S@h @kIn p0wNG suarILeh. anG KaN1yU@Ng H!nAiN6 j3jeJej3~~~: “mIzkeh cNU n@maN An6 m@NAl0H, d00dz-pArEhoh luAn6 aNg ♥ xD ♥ kAhih!nuATnan lolZ. mUah!R@P aq no0N6 z!luah @y N@NGANg@Mpu@NyAh; M@hiraP @Q h@v@ng N@k@uP0H S1lah, @t MALUamUaNg mah1R@p p@h rin AK0w PaG naGR3t!R0w n@h Z1L@h. j3j3jeje~~~” sah madaling s@litah, Ang hin@!nG P0W ng m@raMeh, “WAL@Ng pAk!ALam @NG Mg@H pInUNOW naM!n kaH@p0nzssSzZ, wAlAH z1laNg pakiualAm nGay0wNsSsszz. VUk@z powz, walah pu@H riN s!luAnG P@k!ALAM.”

d3y P0wH vah’t m@y kaTuwiraN Naman S!yAh sAh PagSaz@b! niTOwh, Dah!l zAh p@GW@wang-WanG zah Mg@h @H3nzy@h Ng Govy3rn0wH? waNg-WAng POwh AN6 PagV!li N6 hEl!cowP+er z@h PRESYOwnG Brand nheW, PEroh iyOn pAL@h @Y gUAmIt nAH g@M!t N@h. WuANg-w@Ng DiN ANg milyun-mily0NG p@buy@H nah t1nanGgaP Ng mgAh oP!zy@l NG ♥ xD ♥ g0cc l0lz, tuL@d Ng zAh phILIppin3 naT1ownal c0NsTrUCt1OwN C0rP0wr@ti0n, gU@y0NG Nd n@m@n Zilu@h naK@paghaND0g N6 disenT3ng S3Rb1Zy0w JEjEJeJesssZzZ, @T ib1n@ON Puah ZuAH ut@ng aNg KAniLang MGaH ah3nzY@H. b@g0wH s!laH BumAb@h SAh puwezt0w JEjejeJE ♥♥♥♥♥, ♥ xD ♥ DualaWand@an lolz, Tu@+LumPu’T DalAw@n6 miLyoWng Pis0Wh PoWh ang !n0MEn+0w ng datIng p@MuNuaN ng pncc zah kU@niLAng zarIlEh. 2007 p@h l@ng P0WH~~~, waLUAh nu@h zILang Pru@n6KIzu@h; lAha+ ng K!KI+A!n, daPAt d1reTsowh Nah suah PAMvANzang g0wbYernowh. nd n@h ng@H n@6-av0T Ng kitah, z!NU@mantuAL@h puaH AN6 ♥ xD ♥ PuweZtow l0Lz. @nG b0wNuz niluAh muLaH 2005 Hu@NgGaNg ♥ xD ♥ 2009 l0lZ, DinoVLe pAh N!Lah s@h uNuang @n!M nah VUw@n ng ♥ xD ♥ 2010 l0lz. ibIn@0wN nu@h N6@H powh NilAH saH VilYuN-b1Ly0ng PIZ0Ng U+@ng ang Kan1lang tan6g@p@N P0wz~~~, N@zIkmuraH pAh nIlang m@GbiGay n6 m!dnyT bOnUs Suah z@rILI.

PARAh p0wh P1g!LAN aNg pagW@n6-w@n6 saH kavan N6 B@Yan ♥♥♥♥♥, Cnuy0d at cnUreH natin @nG mgAh pR0gruAmaH. dalawaNg magkazuN0wD n@H tUa0WN nUaH P0Wh Nat!nG ip1na+utUpAd aN6 Zer0H-baZeD ♥ xD ♥ vUd6EtinG powZ, NaH mAgziz1LB1ng K@las@G zAH w@l@ng-saYzaeh nU@h PA6GAzt0s.

z@h lua6uNah LAke ♥ xD ♥ Pow p0wZ, MagtAtaNgGAl nGuah—SAbi n1lah—Ng 12 MIllioN cUbic M3Terz z@h dredG1ng~~~, P3ROh p@gkat@p0z ng t@Tl0NG ♥ xD ♥ t@0N p0wZ, gAraNT!sAd0Wh nAM@n 1tOwng ♥ xD ♥ b@balIk l0lz. 18.7 vilL10Wn pes0s anG magIGIng uT@n6 na+1n p@RUah L@ng muaGlaRoh ng ♥ xD ♥ put!k pOwz. nD pah v@yUad @NG UTAng ♥♥♥♥♥, naG-3xP!rE nAh anG ♥ xD ♥ PuAkinAB@Ng LolZ. p!nig!Lan poWH NuatiN 1yan JEjej3J3zzzzZZ. @ng f00d-fOr-sChoOl pr0GRuaM nAh BarAH-b@rah lanG An6 PagJEJ3NaP ng b3n3PizyarYOh, AT iv@H PU@nG !n!zy@+Ivang PINOwnDoWhaN ngun!t waluaNG pinaTunGUH@n—v!nUruah nAh Nuat!N sAH bud6et UPuAng anG PEr@h nuAMaNg N@l!vR3 Powz ♥♥♥♥♥, Ay m@ilaan S@h mGah PRoyektong Tow+o0WnG May z1lb!.

@ng budgeT P0wh an6 pin@K@mAl1naw nu@h P@gs@ZuabuHAy NG a+inG tUw!d naH L@NDAs ♥♥♥♥♥. @Ng aKiNg pahIwUat!6 z@h lUAha+ n6 Guz+0W p@ng !l!His tay0h R!tOWh: kunG mAng-@agRUaByaDOh K@h l@Ng n6 ♥ xD ♥ mUah!r@p lOlz, HUWUag kuah NaNg magt@ngkAh. KuNg z@RIlI moh lu@ng anG PapaYaman1n ♥ xD ♥ M0w L0lz, hUwUAg KAh n@ng ma6taNGk@H. kUnG Nd IyUan p@RAh s@h PIl1p!nOh, huwag kAh nu@Ng magtu@Ngkah.

zu@NuAH MasaB! nAh na+!n nAh TaP0S n@H aNG utak ♥ xD ♥ Wang-w@Ng p0wz, p3r0H n@KIkiTAh p0WH nAt!N @ng l@+@k ng G@n!+ong kUaIsipu@n naH P1l1t BumUbULahaw ZUah @LiW@las ng Atin6 v!Y@H3 zuaH TUwid naH l@nd@s.

MuKHuan6 MuAram1 R!n p0wh kaS3Y anG na6waWAnG-wU@ng zu@h pr1baD0ng Sekt0r jejej3JeSZszZz. ay0N sAH ♥ xD ♥ V!R p0wz, m@yr00n tuaYoWng haloWZ 1.7 m!lLiOn nah Z3lf-3mPlowY3d aT proFEzzi0wNaL TaX PAYeRs 6ayAh nG mgAH aVowGaDOwh, dok+OrssSZZZ, @T NegOSy@n+E n@H n@6v@yuad laM@Ng JejeJEje, SAH zumuaH 2tal, ng 9.8 B1Ll!OwN pesos n0oNG 2010 JejEJeJ3~~~. 5,783 pEsOS lanG anG Iv!nay@D naH InC0m3 tU@x N6 vAwAt 1sUAH raw sah kU@n1l@h, 0WN av3r@gE—@NG !V!g sabihiN j3Jej3jE~~~, KunG TOwT00wH p0wh itoH, @NG kU@vuuaNg k!Tah NiLah AY UmuAUav0t l@ng NG 8,500 pEs0wZ k@dU@H ♥ xD ♥ VUW@n P0wz. M@Bav@h p@h sUaH MinImum W@g3. N@m@n.

naK!k!tuAH nU@MaN pOw NiNy0Ng n@puPuNtAh nAh Sah TaMAH Ang bUw!s n!ny0w jejeJ3Je, ku@y@h wal@h NuAh Powng dAH!l@N uPaNG IWAsan NAtIN aNG ♥ xD ♥ P@GB@B@yAd P0Wz. nAn@n@Wa6An p0wh aq S@H inYoh: nd l@Ng powh g0wByern0W P0wzssszzz, KunD! kaPwah NuAtIn P!lipIn0wh ang p!N@gkaKA1t@n Zu@H nd paGVavayAd ng TamAn6 BUw!Z.

pInUaN@nu@GoT at pAnanAgu+!n P0wh NATiN Ang wanG-W@ng SaaNmang zulOk nG goWvyErn0h. anG m@sak1t p0wz~~~, hanGG@Ng sAh mgAh Ar@W POWHN6 it0H, may ZUMuzub0Wk Pah R!ng ♥ xD ♥ M@kuAluzOW+ p0Wz. M@yR00N ngAh p0Wn6 ISAng d!sTR!t0wH Sah R3g1on 4V jEjeJejesZZzZz, mA3h pr0Y3ktoWng 6@gazTusan ng 300 mIlLioN ♥ xD ♥ P3Z0z P0Wz. kas0W h@nggaNG 50 m1ll!0n PeSoZ Lang @ng puW3DeNg @prUBuAh@n n6 dis+rict 3ng1nE3r.

K@y@h N@!sip nilANg eH-ch0p-cH0wp ANg pr0yEK+oH p@raH di lUm@MPuaS Sah 50 Million peZ0z Ang h@laGu@h, at di N@h Um@v0W+ ZaH rE6ion@l a+ cen+ral OwffiC3 anG KANiLAng mGUaH P@pelEz j3JEJejE~~~. Kaney-kaniyAnG DISkAr+e Jej3jeJ3 ♥♥♥♥♥, KAN3h-kaNIy@ng kahAr!@N anG n@d@TnAn n@tIn6 zi+uW@ZY0n zaH DPwH powZzZzzzz. cnuBukan N1lan6 !PAgpaTULOy ang N@k@zaNayuan nuAh N!lAH. ♥ xD ♥ kuadal@zan POwz, dah1l Z@h lUmP-Zum nah p@6vIvigAEy NG powHnDoH, w@laH nan6 TanUnG-+aN0ng kun6 anow @ng pLaN0wH @T deTalYe nG pRoWYEkT0wh. misk3h YaTaH—sUAbeh n6 !B@h—bu@huaeh ng GuAgamBah anG ipAp@tu@y0h, bIb16yAN N6 pownDOH, vAztu@h Ma3y paDrinoH.

hind3H !T0w pIn@lusOT nI Z3crEtAreh buaB3S SiNGz0Wn powZ~~~. t!nanggal naH N!yah zAH puw3zTOh Ang D1sTrict enGIneeR P0wzsZzszz. Pin!6!laN d!N P0W aNg p@g-@W@rD ng pr0y3kTOng it0w pAr@H BUs!zI!n KuNg Anoh pan6 MaGiC ang nuaNgyARi~~~. MASUseh n@h r!ng !nIImb3stIG@han l@hAt n6 ♥ xD ♥ nagkuN+z@Bahan lolz. @nG mgah kontraT!St@N6 MaPAtunAyANG nUAK!pa6zuaVWu@tan PArah mag-t0wn6PatZ z@H mgUah PR0wyEKtoH, !baH-vlaCK-l1s+ naTin.

t!ngnu@n ngAh pOW niNy0W aNG id1nuL0t nuah PERhuW!sy0w ng puA6W@wAng-w@N6 ZAH siztEM@H: tulowy Ang P@6dusah ng maM@m@YUAng D@PA+ n@k1K!navUan6 nah S@H proYEkToH ng BAyAN.

h1ND! laNg p0wh 1YAN Zah R3g!0n 4v N@diskuBre. NgUnIT N@tIG1l nah p0W ItoH duAH1l nd nAH paDR!n0h KundI tAmang Pr0Z3z0H @Ng nu@gj3JeReH SAh ♥ xD ♥ dPWh poWz. nd nuah PuwEd3ng waLaN6 WOrk PR06rUAm~~~; KA1languan6 m@GPAki+@h NG piNag-IZipUAng pl@n0w p@RaH ND m@gk@suaLuNg@t an6 pagz@zaGaWuah NG M6aH proYEkt0H. mu@l!niZ @+ hay@G nah @n6 ♥ xD ♥ bidD!ng L0Lz, @+ P@nt@Y nah aN6 Pa6kUAK@t@0Wn zu@h pAgpuaz0k Ng m6ah kOWNTrAtiSt@h.

z@H s1SteMANg p1nua!irAL nGaun zAH ♥ xD ♥ DpwH poWZ, nak@+1p1D Nah T@y0WH ng daLaW@H’t kaluaH@t!ng bILY0nG piZoh, at umaaSAH taY0W naH aaBowT p@h s@H AN1m H@nG6aNG P!+0wNg vIlYong p1SOWh anG mA+it!pId saH tAown N@h it0h. aNg pINakAMu@h@l@Gah POWhsZzsZz, NUakU@kaaZah nUah TaY0h saH mg@H KUALZAD@nG Ma+inoH, nd ‘yUNg MuAambUN@N LANg A3h LUlund0h oH m@v!b!YaK ♥ xD ♥ agAd LOlz. paniW@l@H Nua+iN DatI jeJ3jEjE ♥♥♥♥♥, 1mpOziblEng M@1tamAh ng dPwh aNg Z1zTeM@h nilu@H. Nd l@NG P0WH it0Wh POwhsiBle p0wzzZSszz; ZAh UNang Ta0WN pah lam@nG jeJ3jeJ3, gINaGAwUaH Nah nu@T1n !tow.

kUaH1t powh Z@h Mg@h ♥ xD ♥ buK1riN lolZ, maeh mgah n@Gw@wu@n6-Wuang d!n p0wz ♥♥♥♥♥. v@60h T@Y0Wh m@Up0h N00nG 2010 jejeJeje~~~, n@6-@nGkaT an6 b@nzAh nG 2.3 milLiOn meTr!C 2Nz ng b1g@s P0wzssSsZZ. 1.3 miLL10n metric 2Nz LamUaNg An6 kA1l@ngAN nAT1n6 ♥ xD ♥ @ngkAT!n l0lz, nguNit pin@soBr@haN pu@h n1l@h iTOh NG IzaNg mIly0N6 2nelAd@H. daH1l nGAH z0BRah-z0wbrah @ng ♥ xD ♥ INaNgkaT L0LZ, kiNA!Lu@Ng@n pUAH Nat!ng gUMaztoz MuLeh SAH mg@H b0degAn6 p@gTA+AMbak@n lang naMAn n6 b@Rk0w-BarkoNg vigU@Z.

ilUaNg tAon Bang W@lang s@yza3y n@H P!NazOVRah@n @NG V16@S n@h INAAngk@t jeJ3jeJe? dahil ♥ xD ♥ h!r L0lz, umirAl ang Pag-!1zIp n@H hAV@mBuh@y nah Tay0NG aAngkAT nG bigAs~~~. aNg @K@l@h n6 m@rAm! j3j3J3j3Zzzszz, waluaH nah T@LAgah tayOnG ♥ xD ♥ maG@g@wah.

ngun1t l0lz, sah lo0wB lam@nG ng isaNg TA0N PowZ, Pin@TuNayan n@tinG Mal3h s!LuAh. nGUay0n J3jejEj3, anG D@ting 1.3 miLl1Own M3trIC TowNS nah kaKULanguAn n@tiN sah B1gUas p0wz ♥♥♥♥♥, hALowz NangUal@hat! n@h; 660,000 metric 2ns nAH LaNg p0wh aN6 kA!lAnGan natIng @n6katIn J3JeJEj3~~~. kahit dUagDua6@n P@H NAtIn !y@n Ng pAnanggaH L@BAn saH saKUN@h A+ g@wing 860,000 m3tric T0wns—NU@h G!NaGawAh n@H ngAh powH NUa+1n—mAZ muabAB@h paH r!n Itow SUaH TInA+u@YAng T@uN@n6 KakulU@nG@n nAh 1.3 m!lL10wn Me+r!c 2Nz.

at nd p0w buWenu@z lan6 aNG nangY@ring Pag-aN6At n6 a+!ng ricE pR0DUctIVIty ♥♥♥♥♥. bunGaH Powh Itoh NG MaTin0Ng pAmamALakad JeJeJej3 ♥♥♥♥♥: ng PAggam!T ng mAi!n@m nah kluAsE Ng bInHEh, at m@zuS! @t ep3Kt1v0WNg PagGuASt0wS PU@raH z@h ♥ xD ♥ Ir1g@zyown lOlz. n1t0wH ngAH P0wHnG n@k@raUang taOn jej3JEjE~~~, l@b1ng-iZang L1boh, AnIm nAh rauAn At lab1NG-iz@N6 bAgoWng ektAryuAh n6 bUK1Rin ang nUaPuatUbIg@n n@tin j3JEJEjE. dagDA6 p@h iYAn S@h haloWs DalAwAnd@an at l@BINDualU@wang l1bOn6 ekt@RYah nAh NAkumpunEH oWH n@b!gY@n6 mul! nG IR!6@zy0wN m@tUaP0z aNG pAnAhon ng p@GkakaTiWangwaNg j3jejeJEZszzZz. aNG reSulTah: uM@Ng@t n6 15.6 perc3NT Ang iNaney natIn6 paLAeY noowNG nu@kaR@UANG ta0wn.

an6 gUStOw NatINg mangyareY: uNaH, nD t@yoH aangka+ Ng Nd K@1L@NgaN, ParaH l@Ng pUNaN ang bulzah ng mgAH GuztoNG ma6s@riL!n6-dizk@r+3 nG kitAh Sah AGRIkuLtur@h. !kUalawAh: ayaW Nah nAtinG UMAZAh saH p@6-aNGk@tszsszz; Ang !zAzUa!ng nEH JUan delah crUZ POwz, ditow IpupUNlUah, D!+0h ♥ xD ♥ @ANih!n LoLz, hir v!b!LHiN.

baL1kan Din p0wh n@TIN ang d!n@tnaN6 K@Lag@yAn N6 @+!nG mgAh K@w@l AT kuapul1z@N powz~~~. laBingT@+l0ng lIboN6 p1s0h poWH ang K@Ran!wAng SUweld0Wh nG iS@NG p0wh1 s@h metr0h MAn!Luah. Apu@+ naH l!boWN6 pIs0h dAw R1T0w Ang NuApupuntah z@h upuaH Ng BaHA3h. T1l@h tAmah ng@h PoW NUah Isang-kATL0w n6 k@n1luaNg SaH0WD diR3ts0WH n@H zah upah. !s@n6-K@tL0Wh P@h nitoW JEjeJ3j3Zzzszz, paRuAH N@man s@H ♥ xD ♥ pa6ka!n L0lz. at @ng nat!TiraNG 1zaNg-KaTl0h, PaR@h S@H kurY3nte, ♥ xD ♥ tuvig L0lz, pam@zaHEssZSzz, Pamp@Aral Zah @nuaK, gamot saKal!N6 mUaEh ♥ xD ♥ MagkazAkit l0lz, AT iB@h p@H. maGaNdaH NAh n6uaH pOwh kun6 tuMuaBlaH ang K!t@H N1YAH saH ♥ xD ♥ gASTuzIN lOlz. KaP@g nUamaN K!NapOwz jEjej3Je~~~, mU@lUaMang sah FIve-Z!x POwh z!LAh ♥ xD ♥ l@l@pit L0lz. aT kApag nu@Gpu@tUng-paToWNg Ang !nt3rEZ N6 u+aN6 n!laH, Maku@TanG6Ey KayAH S1lah zAh tUkz0Wn6 dUMel1hENsYuAh?

kAy@h AnG ip!N@NgAkow nat1Ng zOWLUzY0wN PavaHA3H nit0ng ♥ xD ♥ pEVR3R0w lOLz, ngayownG hulyoh @eh tinutupad Nah. N@K@pag-abO+ naH poWh t@yoh ng Ap@+ nuAH l1B0wng c3RtifIc8 Of enTitl3M3nt 2 LoT @lL0wCuaT!on SAh MUa6igiT1n6 NA+!nG Kuaw@L at ♥ xD ♥ pulIz loLz. bu@huAg3h pu@h lAnG p0Wh !t0W NG t@rG3t Nat!NG kAbuu@NG Dalawampu’T !zAng lIb0H aT waloWn6 dAANg baHuay SAh P@gtA+@poS ng tua0wn6 !TowH. ang dat!Ng @pu@+ NaH l1bOn6 1binAbAYAd pU@rUAh s@h Upah k@dAh ♥ xD ♥ vuw@N L0LZ, nG@YOWn jEJeJeje~~~, dAl@wAnd@uAng pizow n@h ♥ xD ♥ l@ng lolZ, p@r@h P@H ZuAh VaH@Y Nah puAGmaMu@y-Ar3h Tal@G@H NilAh. anG dUatInG nUalAlaGuas n@h halAgAH Nah p@mv@yU@d zAh buwanan6 reNtah, MaaarI n@ng 1gugol P@raH s@h ivaNG gAs+usin.

M@yrOowN pAh rAw p0Whng maHigiT 1zU@Ng libong Bu@h@eH nAh n@+It1r@h, Kayah p0wh s@H mGaH puLiZ At zuNdU@l0wH nA+in6 DeH Pah NuakUakUapA6pazAH ng ku@n!l@ng Mguah papeLez ♥♥♥♥♥, lASt cu@ll nu@h pOWH pARAh zuah V@TCH nU@h IT0W JeJejEj3~~~. p3RoW HuW@G p0Wh KaY0ng m@g-aLaLah, Z@h Zuzunod nAh TA0N jEj3j3j3, lAlUAwaK paH aNg at1ng ♥ xD ♥ PaB@h@y LoLZ, @T ND lanG pUliz @T kAWuaL ZaH LuzOn ANg MU@K1k!n@vang p0Wz~~~. !nij3j3NduaH NuAh ng nHaH ang lUpAng patAtayUuAN zaH v1zayAS @+ mInDUAnAowH, p@R@h zaH zuzUn0wd nuah ♥ xD ♥ TaON l0lz, mUAKapua6PatAYoH Nah t@Yoh ng Mg@h V@Haeh dO0Wn jej3jeje. zAH aT!Ng mGAH kuaWaNeH Ng vuRE@U 0f ja!L MuanAgemENt and P3nologY At vUr3Au 0wf F1rE pr0wtec+!owN JEjEjej3 ♥♥♥♥♥, m@eh g00d NHeWs p@h r!n p0W aq z@H ♥ xD ♥ InYow LolZ: K@SUam@h Nah p0w kuAy0H rit0w.

Kun6 seGuR!DUAd Nah r!N LU@nG pOw @Ng aTINg ♥ xD ♥ pag-UUzU@pan powZ, d3Y B@h’T k@rug+0wn6 d!n n!+Ow @N6 A+!NG PUAMBuAnsAng ♥ xD ♥ DAn6al lOlZ? duateh, nd mAn lu@Ng NATiN mU@KUHANG pum@lUAg tUWiNg m@y s!sIndak zah @tin sah l00wb mizMoh ng ating bAKuRan~~~. mal!n@w @ng pu@hiwUatig NUA+!n n6aY0wn sAh Vuon6 MUnD0h: ang zUah PIl1p!NAz ay ZAh pIlIp!Nas ♥♥♥♥♥; K@paG tumapUaK KAh ZuAh rECToh ♥ xD ♥ vanK P0Wz, PAr@h K@H naH riNg tumUap@k su@h Rect0h avenue.

+am@H Ngu@h Powh kaY@h an6 Kuw3N+oh tun6k0l SU@h !S@ng stAnd-0WfF nO0wNG ARAw j3jej3Je ♥♥♥♥♥? T!napAtan d@w @nG MG@H mu@r!nowh nU@tIn nG K@ny0n. @ng gInuawUAh nIlah noOnG 6@beH, pumut0l Ng PuN0h nG nIyowg jejejEje~~~, pIn!ntuRu@h@n itow Ng 1T1m j3jejej3 ♥♥♥♥♥, ZAKah it1NuTOk Zah k@LuaB@nzSssZZ. t@poz NuaH Powh AnG pAnuAHong iyan. ParuAt!NG NAH @ng MGuaH c@PABiliTY Up6r@de @t m0dErN!z@ti0n ng mgu@h kAgU@m!t@N nG @t!nG zanDUAtAh@ng lAKAZ powz. L!ter@l n@h p0WHng naglalakb@ey Su@H Kar@gaTaN puapUNtaH rIToh AnG KaunuaH-un@h@n natIng h@milTon ClAsz cutter~~~, 1Z@NG mas mOdernOng b@Rkoh nAH m@gaGamiT Nat1n pUarAH mav@N+U@yan @NG @t!n6 mguAH B@yb@yin pOwZ~~~. Maaareh PaH p0wH tayowng MAKaKuHu@H ng mg@h VArk0ng tuLad n1tOW. idAd@gd@g iyan su@h KuKUNIn nAH Nat!n6 MgAh hel1COPteR (PlUrAL pOwH iY0wN) p0Wz, pAtrOwl ♥ xD ♥ CRaFT l0Lz, aT Zand@TAH naH VULT0ng ViB!Lhin nG afp poWz~~~, pnp J3j3jeJ3~~~, Kaz@M@H nUAH aN6 D0j uPaNG m@k@kuh@h Ng mal@kINg d1skuWeNt0h. luahaT p0Wh ♥ xD ♥ 1tow poWz, M@kAKaMtuaN zuaH MuatInonG P@MU@maH@LAH; mu@b!B!L! SAh tuAMang preSy0Wh, n@ng w@laN6 KuaIL@n6@n6 1padUl@s kUNg kaN1-kanin0h.

wAlah t@yOwn6 bALAk maNg-@wu@eY, PEr0h K@ILaNgaN D!Ng MabAtid nG MUndoW nah hanDaH t@y0ng 1pagtuAN6g0l an6 @t!n pOwZ. pinAG-@aR@l@N Nah rIn powh nUaT!N @ng paG-ANGuat ng K@soH zUah WESt pHil1Pp!nE Ze@h Zah !NTernATiON@l tRibunUal F0r The L@w 0Wf Th3 s3AH, upan6 Maz!gur0nG Zah m6@h suzUnod nAh pu@Gkak@tAowN a3h hinAhown A+ PaGtIt!mpeH @ng maGjej3r3h tUW!N6 mUAy @lItAn Z@h t3R!t0Ryow.

ual@M KOw poWhn6 MuagbuBUNgAH ang pAG-@@ruGaNG ipiNuapaM@lAs Natin z@h mgAh lIN6kOd-bayan nah nUak@tut0k sah At1nG segUridU@d ♥♥♥♥♥. M@Ntuak1N p0w N!NyOWh: Su@H uN@NG anim Nah buWu@N n6 2010 powZ ♥♥♥♥♥, UMaV0t ZuaH 1S@NlIb0wh at s@mpun6 kots3 At m0t0rsiKl0wh An6 naNAk@w JeJejEjessSsZz. !kUmp@r@h POw nu@T!n 1yUan sah ApA+NarAAN at animn@pung Kow+se at mOW+orzIklOwnG n@N@K@W mul@h 3NeR0h hangGANg HuNy0h Ng TAong !t0H. Ang Lak! p0WH ng n@1bawAS Di POwh b@h? mALaz mE LU@ng P0WH Si6uroH naH ‘yung isaH 0wH d@l@WUaN6 kUAs0w nG cUarnAPping AnG na3Y-j3jEadline, @T nD AnG p@6bU@wUAZ sAh MgaH insiden+3 ni+0H 0h aNg mAS m@tu@u@s n@h powHrzy3Nt0w ng mg@h nanakaW NaH kowtZ3 nah n@!baLIk naH SUAH kaNilAnG Mgu@h muAeH-uAr1.

iZaH puaH powhnG h@L1mVUAwUaH ng PagBabag0ng t1n@taMazAH n@T!nzZZzZZ: M@Y0h Ng Tuaong 2003 nan6 lagDAaN anG anteH-+r@ff1ck!n6 1n pERZOwns ♥ xD ♥ AcT L0Lz, p3row d@h1L nd s1N3ryoZOh ng 3stadoh @ng paGpuaPaTup@d nI+0h, DUal@wu@mpu’+ s!yam N@H ind!b1DUwuAL laMAN6 anG nah@tuL@n zAH l0owB Ng p!t0wnG TA0Wn Jejejeje ♥♥♥♥♥. n@lagpUAz@n nAh P0Wh nAtIn iYan P0wZ~~~, dAH1l uMabot nUah ZAh t@Tlumpu’t isan6 HuMAn tR@ffick3rS @n6 n@h@tuLaN zAh atIng adminIzTR@sy0NszzZzZ. 1t0wh N6@h PoWh zigur0wh ang sinazav1Ng “s3ah changE pOWZ~~~” nI s3cretarY 0F Zt8Te HIll@rY cl1NtowN ng Amer1kah. daH!L H!r~~~, n@T@nGGu@l n@h t@YoW zah ti3r 2 WaTchl!Z+ nG Tr@ff!cKing in pers0nz rep0Wr+ nIl@H. kunG Nd T@yoH Nat@nggal sah WatChlisT naH !t0wh, SIguRu@d0n6 nu@pURnadaH paH ang m6u@H grAnt NaH Ma@ari n@T!ng M@kuH@h muLAh zah mIllEn!Um chuaLL3Nge C0WrPORA+!on @T !v@h p@h.

duMak0h pOwh tAy0h sah TRaBaH0wH. D@gdua6-+r@BAh0wh aN6 uNu@Ng panat@h n@+iN zAh piLIpInoh. aNg 8 p3RCen+ Nuah Un3Mpl0wym3Nt r8TE nOong avrIL ng N@kUARaaNg ♥ xD ♥ t@on l0lz, naivAb@h nah ZAh 7.2 PerCenT NiTon6 @vril N6 ♥ xD ♥ 2011 L0lz. t@nD@aN POwh NatIn p0Wz~~~: m0V1N6 target aNG NASu@H h@n@y n6 A+!nG unEMpLOYEd jejejEJE~~~, d@hil taun-tu@0wn Ay m@y MGAH Vag0nG gR@dU8 NU@h nu@GJEjenAP ng TRAbah0w~~~. nit0wh Ng@h p0whng HuLing t@own~~~, NAduAgDaG pah zuAh B!Lu@ng nIlah @ng LIbu-lIvOn6 HAw3y boyZ ♥♥♥♥♥, tU@gu@saB!t n6 ♥ xD ♥ vUand3riT@s loLz, @T Iv@h p@Ng mgaH p1L!PiNong kUMuHUah NG p@nzUaMANTalang kUAbUhayu@n mulU@h sAh ♥ xD ♥ eLEKzY0n l0Lz. @Ng rezul+uAh p0wh ♥ xD ♥ n@TIn l0lZ: !zAng M1LyON @t @pu@TN@RA@NG lIbOn6 Trav@h0wnG N@liKHah n!t0WNg nAKaraU@n6 tuaOn JejEjEje~~~, na6t@taPoZ poWH N6 avril.

dati jEJeJeje ♥♥♥♥♥, nak@paKOW sah PAn6iNgIb@nG-VAnz@h ang amvizyon Ng MguAH p1L1P!NOW ♥♥♥♥♥. nG@yOwN JEj3jeJe ♥♥♥♥♥, may pa6piP!Li@n nah ziyanG truaVah0H, aT hu@NgGah’t t!N@+aPaTu@N n!yah Ng z!P@6 @t d3TeRm!n@zYoN ang kanYaNg panG@ngaRap, tiyak Nah ma@@v0wt n!yAh !+ow.

Mal@keH p@H pOWh ang PuweDEn6 mAdagdag sAH tR@v@HOng nalILikhU@H zAh at!Ng vANzAh. ay0n pUAh lAn6 p0W s@h WeBSIte N@T!Ng ♥ xD ♥ PHilJOvNet l0lz, M@eh liMampuNg l1b0ng TrABahOwNG nD NapuPun@n ♥♥♥♥♥, ♥ xD ♥ NapupUnUUAn PoWZ, kuaDU@H VuwaN dahil nd TugmaH ang k@1l@n6@n ng m6u@h KuMP@nYah su@h kAk@YaHan at ka@lu@MAN nG mgAH n@GjejEnap N6 ♥ xD ♥ trABUah0w loLz. nD p0W n@+In jej3y@uAnG m@ZUAYAng ANg p@gKAKaT@0ng !towh; ngaUn pah l@Ng j3J3JejE ♥♥♥♥♥, nuaGt@+@gPoW n@H @NG K@1sipan Ng d0lE jejEJej3~~~, ♥ xD ♥ Ch3D Lolz, tEzdaH, @t D3P3D up@ng tuGun@n @N6 isyu nG jOv m!zmAtCh J3jejejE~~~. SusuR!!N ang mgu@h Curr1cuLUm p@rah muai+u0n z@h mGUah INduZtriyan6 nagJejEnAp ng 3mpLEyu@d0wh, at g@g@bAyU@n an6 mg@H 3StUdy@nTe ZAh P@gP!li ng MGu@H KurZoNg h!T!k s@h b@KanTen6 Tr@v@h0h.

nGuN1+ @ANh1N n@m@n p0w N@t!n @n6 MgaH numer0nG NaGHuHudyaT nG paG-as3NSoWh Ng ♥ xD ♥ Iilan L0lz, kuNg maRaMI paH riN @ng n@pa6-!IwuAnAn P0WZ ♥♥♥♥♥? @ng un@ng hAkv@n6szZszz: TInuKoeH naT!n ang Towt00ng NAnGaN6a1luaNG@nszSzzZ; naMuhunuan tAyOw s@h p1nu@Kam@halAgAh n@tIng YAm@N j3jEJEJ3: aNg TauMBuaYaN jeJEjeJE ♥♥♥♥♥. z@h dAlAw@ng m!lyoNG p@m!LYanG Reh!zTrUAd0H sUah at!NG P@ntawid PamilyAn6 p!L!p!n0H ♥ xD ♥ Pr0grAM lolZ, !s@ng M!ly0wN @t an!mnaR@aNG l!voWh nah @N6 nAkAKu@tanggap ng bENeP!zYoh ♥ xD ♥ n!t0w l0Lz. s@H pAGpaPak!t@nG-G!lAz NEh seCretaREh D1NkY zowlimAN p0Wz~~~, t!NatayuAnG m@3h muAhig!t Iz@ndaAnG L!b0N6 P@mily@h—uulITIn m3 Powh P0wz: mah!giT !SandaaNg l!vOwN6 PamIlyAH ang n@!a@Hon nAt!N mUlaH Zuah kah!R@paN kAdAh buwAn JeJEj3JEZzsSZz. kAy@h nAMaN M@t@@s @Ng ak!ng Kump!yanZANg makuKumplEToh anG 1.3 M!llI0n nu@h dAGdag n@H pam!LYah, muLah ZaH kabuuAnG 2.3 M1Lyong t@rG3t n@h v3nEpizY@rY0H Ng cct b@g0w ma+ApOs @Ng ta0ng !Toh. At Zah Compli@nCE r8 n!t0h naH ND bAVaBuaH s@h 92 pErcENt pOWz, MIlyUn-m!ly0wn nAh R!n pow @Ng !Nang rEGuLAr N@h NA6papacHeCk-Up zu@H mgUah healTH Cen+3r, an6 MguAh z@nGGol nU@h ♥ xD ♥ N@p@BuaKun@H@N lolZ, @T aNG MGah Bat@ng nD H1nuaHayaU@N s@h luAb@s N6 PAuaR@lAn.

z!mulAh puAh lUang PowH !T0h, @T S@H GAnitOng kalinaw naH MgAh R3sUL+uah, umuauAzah akow sAH suPoRTaH nG bawAT P!l1Pinoh, Laloh n@h p0wH ng lehiZlatuRah, zaH munGkAhey nAt!ng sualINAN p@h ng PowHnd0wh @ng pant@w!d pam!Ly@Ng PilIP!n0h pRO6raM jejej3je ♥♥♥♥♥. iNUaaSaM P0Wh naTin naH Va60h MAtapos aNG 2012 ♥♥♥♥♥, tatL0nG m!LyONg pAmiLYah nah An6 mAVib1gy@N ng PuhuNaN p@r@h s@h kanIl@n6 KInU@VuKuaz@n.

viniB16yaN na+in An6 mguAh MaRU@lit@Ng paMILyANg 1T0H n6 PAGKaK@+aoNG MAKAaHon zAh vuhU@eh, dAHil @nG P@G-AsensoW n1lUah @Y Pag-U@NgAt r!N ng vu0wnG VAnSaH. CNu @nG tA+uan6K1LiK sah Mg@h pRodukt0W @t zerb1ZYow ng MG@H neGoWsyanT3 JejeJ3j3~~~, kuNg iSUanG ♥ xD ♥ K@h!g l0lz, !z@ng tUk@H naman ang mAm!mileY? kApag m@ey @maNg kumAkap!t sah PaTAlim parah mAY K@!niN @nG K@Ny@ng p@m1ly@h, @T Ziyuah aY m@Gnu@KaW 0Wh nanghoLdUAp, cNu BuAH Ang puwedeNG Mav!Kt1mah ng kr!mEn kuNd3h T@Yoh rin JEj3jEj3~~~? kun6 anG mgAH kAbuaBaY@n n@tin A3h walANG maay0S Nah pAgK@in OH ♥ xD ♥ tAHUanan LOLz, m@hiNaH AN6 k@lUZuG@n @+ M@Y maLuvhang kuaramdamuaN jEjEJ3JE ♥♥♥♥♥, nd b@H’T TayOH R!n @Ng Nazah peligr0wn6 m@hAwAh sAh kaNilang Zak!t?

NAGL@l@ta6 P0w tAyow N6 pA6bab@60Wh UP@Ng mapat!vay aNg pund@Zyon ng m@al!wal@S naH vUkU@z paR@h s@h l@h@t. hAlimvAWAH ♥ xD ♥ pow l0LZ, SAH kaluzU6An jEjejeJe~~~: d! vAh’T k@PU@nZIn-PanzIn Ang pUAGta@z ng b1laN6 Ng m6AH ben3PISY@rYoW ng pH!LhealTH tUWiNg mAgjej3lAlan ♥♥♥♥♥? nGaUN powZ ♥♥♥♥♥, Sah pamam@g!tan Ng n@tI0nAl HousEh0ld tuArge+In6 zystEm fOWR P0whVErtY ReDuCtI0n (NHTZ-pr)zSZzzz, Tin!YU@k N@+!n nuah ang l!mANG miLy0wn At D@l@WANd@ang Lib0Ng p@mIlYu@NG PiliPin0W nuaH nak!K1NAvuAng zah philheuAltH Ay AnG T@laganG mgaH NaNGu@n6a!lAng@n n1toh. mAL@wAkang pag-unlAD at PaG-Az3Nz0h ng l@hat jeJ3jEj3~~~: Iyu@N POwh @NG P@N@+ah n@tin. wal@ng ma1!Wan S@h tuW!d nAh landUaz.

tumUng0wh n@M@n p0wH tayoH ZAh aRmm powz~~~. ang d@t1ng S!ST3m@H: NaGb@batUhan l@Ng NG HuwU@D Nah uTuang ng l0OwB anG mG@H bAlUkt0wt NAh k@nd1d@tOwh. KaPa6 PAmvanZan6 hALualu@N ♥♥♥♥♥, mALay@h ang naku@up0w S@h ArMm NAH imAne-0vru@H aNg mAkiN@ryAh Zu@h k@NiYang rehiy0WN p@Rah maTiy@k nah b0KYAh, OwH ♥ xD ♥ SER0W p0WZ, ang B0towh ng Nd ka@LyUAdOh. K@pag naman elekzyon Z@H armm at MU@n!ningIL NaH N6 UtUang s! MAy0r OH goV3rn0Wr P0wZ ♥♥♥♥♥, anG ADmin1stru@Sy0n NUaMAn @N6 M@Gpu@pataKbOh nG m@KinuarY@H PAr@h mUanal0h @ng kANiL@n6 kanD!daToh.

@y0n Ng@H p0wh suAh NAun6KAt n6 coah, sah opisinaH nG r36iownaL 60vernor ng @rMm PowZ ♥♥♥♥♥, Mulah 3nEr0wh 2008 hANgg@N6 s3tYeMBRE 2009~~~, wu@LumPUNg—UULIt!N K0W PowH JEJ3J3j3: W@LUmPung poWRzYenTOH Ng mgUah d!SvUrs3mENt @NG Napun+@h sah mg@H cAzH advaNce n@H WaL@h nAmAnG maUay0s nAh ♥ xD ♥ p@liW@N@G powZ. kun6 nd nAW@L@H @Ng p0whnd0WNg ♥ xD ♥ !tow PoWz, NAKa+APOWs nu@h zaNAh @Ng !zAn6 bat@ng Sah NGAY0wn tuMaW!D Z@h GHOzT ♥ xD ♥ bRiDgE loLZ, PaRah pUmaz0wK Z@H gH0wsT ♥ xD ♥ sch00wl Lolz, kUNg zuAan tuTuruan Z!yah Ng ghoSt teUacHer~~~. kAU@wuah-awanG b@taH: waL@ng HumPaeY N@H PUagh1h!Rap~~~, AT w@L@n6 p@g-@zah ng p@6-UAseNZ0h.

gUZtOh NuA+1n6 maRAnaSUan NG @RMM anG beNep!Sy0h ng t@maNg p@mAM@haLAh. kaYah @nG atin p0whNg m!nun6kah1ng s0wLUSy0nSzzSzZ: sYncHrOwNizatI0nSzzSzz. dahIL ditow jej3j3je ♥♥♥♥♥, kailangan Nil@nG tumuToK sAh kAn!-KAniLu@nG mGah KamPAnY@h; mA61gING m@S pAtuAs aNg laB@NAn, at L@LAbnaw aN6 cowmm@nd vOTes. zAlAma+ pow ZAH K0ngr3z0w A+ n@IPuaz@h N@h @ng vuat@S nAh m@gz@SABu@3h s@H h@lAL@n ng armm z@h H@luaLUaN6 PAmbanSah.

may NaG+@T@n0Wng ♥ xD ♥ pOwh Lolz, buak!t P0wHZTPonemenT @ng ♥ xD ♥ ka1luANgAN l0lZ? zah KaGUztUhangzzzSzz, z!yAmprE P0wz ♥♥♥♥♥, mAK@baL!k zah PUw3Z+oH, nakaHAnDUaH @nG 1lUaN nah uLitIn @NG nak@gaWIAn paRAh man@l0W pOWz~~~. isIPin nah l@ng PowH niNyoW kung pUm@yuaG TU@y0h zaH KUagUStuhuan nG m6@H kOn+rah, @t itiNUlOy n@+!n aN6 3l3kzyon JEj3jejE. w@l@h powh zIlan6 1bAnG ga6awin sU@h looB nG daLuAw@nG TuAoN kundeH pAGHuAnDa@N ang zuSunowd naH halAL@n @T !SiksIk AnG kAl0Kohan n!l@h zah MaZ maiGs!Ng puaN@hON jEjEjej3 ♥♥♥♥♥. H@B@n6 N@n@Nat!L3Y zuAH pUwestOH aNG m6ah UtAk w@ng-wU@Ng NAh ♥ xD ♥ 0p!zYAL Lolz, n@11wan n@Man6 NakAluv0g zah kumUnoEY N6 kaw@l@Ng-pUaGuazAh ang Tu@Umvay@N.

WAL@h aqnG dUduah zUAH kaHihinaTnAn Ng mg@h rePoRM@ng 1N!LaTag N@h nUAt!n. ND poWh tu@yOwH NaGvubUkaMviB!g laNg ♥♥♥♥♥; M@y K0ngKreT0wNg R3zuLT@h @Ng at!nG mgaH pUaniNiNDiGan jEjEJEjEzzzzZz. k@pag z1NABi natIn6 tUwID naH da@n ♥♥♥♥♥, may Ka+@p@T I+0wN6 kals@d@h s@h baranGAeh b@guMbaY@n sah zt@H. mARIaH, LagUN@H. ‘PAg SIN@Beh natiNg mAl1N1z nAH p@M@maHalUah, Maeh dAdalOy NuaH M@L1niS nAh TubIg ZaH mgaH l1BlIv naH lUgaR G@y@h NG NAS@H vaRangaY p0WVLU@c10wn jEJejEje~~~, zah feRr0L JEjej3je, ♥ xD ♥ r0mBLOwn lOLz. kU@pag Z1NAb! n@t!ng LiwaN@G Ng p@gbabaG0h, T!+iyaKIN nuaT1ng may L!wuan@G nah tATANglu@W s@h MGaH paMayUanang DatI ay nanGan6UApah z@H a@nd@P-@ndap nah gASeruAh, 6AyuaH ng g!naWAh n@t!n Zah b@ru@NGay saN m@rcOwz jejejEjE, z@H vUn@waN jeJEjEjE, a6usan D3L ♥ xD ♥ Zur lolZ. gaNit0wh n@H anG naNgyuaYAREH zU@h M@R@Meh p@nG ivang Lug@r ♥♥♥♥♥; pInIP!Lit N@T!n6 !TOh rin AN6 mU@n6YaR! zah kUABuuu@n ng P1liPin@z.

nAKatu+0k NAh p0Wh @ng Ibah’t !Ban6 @HeNSyAh N6 6owVyeRn0h; N@6-uUgn@Yan aT N@GtUTUlunGan zilAh upAng mAAv0wt At mApaV1l1z AN6 mG@h s0lusYon SuAh MGAh Pr0vlEmAn6 K@yTagal nang p!nApazan ng B@yAn.

dEh P0wH B@H’t maey prObLemah taYOw sAh Bah@H, nAh Al@M n@maN nating DuLowT NG waLan6 HumP@3y @t il3G@L nah puA6PutoL ng MG@h PuNoh? anG D@+!ng SowLuZyonzzzSZZ: PhOWT0w-0p nG paGtaT@n!m nU@h @n6 TangING b3N3P!ZyuarY0Wh A3H nagpAPog!NG puL!tikoH. nagTuanim N6@h nG PunOwH konTrah-b@h@H, PerOw nd N@man s1n!6ur0wh NaH m@NanUaT!L1nG nu@k@tayow ANG mGah It0W P@6-U@l1S n!laH.

!s@h z@H mgAH SolUzyong hiNU@HandAh nuAh PowH aT pIn@g-@@r@L@N aeh Ang 6AW!NG kaPaki-PaK!NABang sAh MGaH puamaYANan ang pa6b@VANtay ng pun0h. BiBIgYu@n ziLAh nG vinh3h NG kape at c@cAowH PaRAh !tUanIm @T MAmUnG@h nG kUAbUHAYAN. huAbAng h!nIhiNt@y @ng An3h, makAKakUhah S!LAH nG ST1PeNd up@ng banTayaN nam@N @Ng mgah pUnoNg itiNAn!M lu@bAn SAh Vahah. puweD3ng MuagInG BenEpiSYaRy0H NG pr0Gram@ng 1t0w ang Mgah !nF0rM@L z3TTleRz jeJ3jeJ3, N@h NgaYOwn ay nA6kukuMpulaN ZaH S!yudU@d JEjeJEje ♥♥♥♥♥. mamUmUhuN@N TayoWh sAH ♥ xD ♥ t@UMBayaN l0lz, HAbAN6 NUamumuHUNAn din zAh Kal1Kas@n.

N00N bu@nG 1Zang ♥ xD ♥ Ta0n lOlz, inIs1p ku@yah N@+!N Nah Kay@h Natin6 gU@win I+OWH? zAH n6ay0n Jejej3JE, t1NUTUp@d N@h nAT!n anG at!ng mgAh pangaK0h. BuKaS M@kuaLAWaH, k@t0+0han@n nAh ang l@Ha+ Ng atiNg MgAh p!Nang@Rap.

mAru@M3y pah poWHN6 MAL1khaiNg KOwnzeptOH n@h in!l@laPIT s@H A+iN ♥♥♥♥♥, at @ng @Tin P0wnG iPiNu@+uPuad Nah. ma3h M0sQuit0wh tRAp NAH PINaPAtay aNg Mg@h Kit1-Kiti Ng l@MOK~~~, Nah si6uR0h nAm@N P0Wh Ay maeY K!naLaMAn Sah haLos lAviNg-apa+ n@H p0whrz!yEnt0nG pAgBaVah Ng !ns1d3nte NG dEn6UE p0wz~~~; may hibLAH ng N!y0Wg N@h !tatU@PowN NaH z@nAh, per0wH PuW3de pALaNg murAng S0luzY0N zu@h mgAh Daan@n6 m@Du@l!Ng ♥ xD ♥ mU@bit@k l0lz; MA3y lAnDzl1de s3nsOr Nuah M@6Vab@Bu@LaH kun6 tuma@z nah @nG pan6an!B NaH GumUh0w ANg luP@h; may MguaH Kagam!tuAng MuagbIbIg@y nG SenYal3z kuNG maluaPiT NAn6 umaPaw ang tub!G zAH mG@h ilog JejejeJe ♥♥♥♥♥. luAhUat powH n!t0h, gawah ng p1l!P!NoWh.

p!NaG-A@raL@n nAh Rin p0Wh NG d0zT @T Up anG pu@gkAkar0on nAtIn n6 moN0rail zYs+em ♥♥♥♥♥, PaR@H tUgUNan ang Pr0blemUAH S@H puanGmuaLAwAkAng truAnsportUaZyonZZzsZz. sah MAl1kha1n6 pu@G-iIziP NG k@pWAh ♥ xD ♥ p!l!p1NoW l0lz, M@eh p@G-@saH PalAH TaYowNg MagtAy0H NG Lyt rAiL syZteM nang Nd h!h!gIt saH 100 m!lLi0WN p3SOs An6 gaGAstus!n kAdAh k!l0MEtr0wh. zAH M@+1tipiD n@H P0whNDoh, m@z mAh@vAnG kiL0meTr0w n6 R1l3s ANg mAilaLuAtAg aT mAkAk@H-aboW+ zah mGuAh LugUar n@H malay0H saH s3n+roh Ng ♥ xD ♥ k0MeRSY0w LoLz. anG Mgu@H dat!n6 zum!zIks!k SUah siyudaD Pu@raH ma6hAnap ng trabuaH0H, MUa@uareY n@ng tUM!r@H Sah maDy0H m@Z MaL@yowh, n@ng nd paH!RAPan anG b1y@He.

uULiT!n M3 P0wH POwzzzZszz: @nG MuNgkaH!n6 !toh @y G@liNg sah k@pW@h nat!n P!LIP!n0h, puaR@H sAH ♥ xD ♥ piLipin@s Powz. n@@AlalUAh P0w bAh n!NyOW ANg PUAn@h0wN KUNG Ku@ilan nI nd mAN lAng mau@B0T nG mG@H p@nGuAruaP n@tIN an6 g@N1ToNg MGah PR0YektoWSSSZzZ? nGaYOwn ♥♥♥♥♥, Zinas@V3h Me P0w ZaH Iny0h: piNaPANg@Ruap nUaTIn IT0H, K@yaH nu@t!n it0h, gagUAwIN natIn !ToW J3jeJEje. nd vu@H tAy0w ♥ xD ♥ naGAGu@lu@K l0Lz, pIL!PiNOh taYoNG nabUbuHuA3y sah MGAh paN@h0Ng !towH?
sah kaViLUaH Ng l@haT NG ♥ xD ♥ 1tow lOlZ, huw@G p0Wh zaNuaH naTINg l!L!muT1N: maz@sAYaNg Lang aNg lAHat ng @+!nG NaratIng Kung nd tuLUyan6 M@iWaWAKz3y @Ng kULtURah Ng korUPSyOn nah D1nATNaN N@T1N.

saH M6@H kApwah M3 EMpleyAdoh Ng ♥ xD ♥ zamvuay@nan lolz, muL@h sah tUKtowK HAn6gaN6 SAh b@wAT zulowk nG bUrukrazyUAH: d3h P0wh v@H’T nAP@KarAngal naH ngAY0wN ang mua6TRuabAh0h Sah ♥ xD ♥ GoVyeRnoW loLZ? d1 PowH baH’+ ♥ xD ♥ N6@yon lOLZ, zah h@l1p N@h IKahiy@h, 6usT0wh mOwH paNg iSuOt kung M1Ns@N an6 !Y0wng 1d kuNg sum@SaK@y kuah nG Buz oh jE3p pApaSowk su@H iy0N6 aheNsYAh? ZAsaY@NgiN p0Wh bAh Na+In @ng K@raNguAl@NG kUaL0ov zuah AT!n nG zaMb@Y@N@n?

iy@n dIn pOW @ng @King P@nAwU@gAn zaH aT1ng LocuAl g0wv3rnmenT uNitS jEjEjeJe. KabiL@ng p0wh akOw zah MGah zumasang-@y0N n@H kAyow an6 Pin@kuah-nakakaalam zAh p@ngangA1laNgaN nG t@UmB@Y@N z@H 1Ny0n6 mGUah LunGS0d a+ muniS!PyOw J3jEjEJe~~~. makaKu@Azu@h p0W @ng at!NG Mg@H LGu sAH h!6iT nuaH kAlAyaU@N @t kuak@Y@HuaN jeJeJ3je ♥♥♥♥♥, kunG M@kakaaZAh R!n tU@y0wN6 gaGAm!+iN itow zah tUw!D N@h ♥ xD ♥ p@rAaN powz, @t isAz@UAlang-@laNG @Ng K@P@kanuan nG vuowng zamBaYaN@n.

haliMV@wAh p0W JejEjeje, May !lu@ng mun!siPy0wh nAh n@!zIpang M@gbUwiS s@h m6@h tranSm1zz!oWn L!N3s ng KUrYEN+e naH duaDaAn zu@h kAnil@ng MGah p0WhowK p0Wz. m@gPaPU@zoK Ng@h p0wh nG K!Tu@h s@H kaNilang lokal n@h ♥ xD ♥ kabAN L0lz, peRoWh k@palIt nI+oW JejejEj3zzszzz, taT@as D!n ANg gAztUZ1n ng mAz NakARar@Ming PILipiN0h sah kURyenTe ♥♥♥♥♥. Tiw@l@H poWH AK0wNg kaYuah N@T1Ng BalanS3h1n @nG INter3s N6 1nYONG mgAH nasaZAkUp@N zah 1NTeres ng zuAMb@YaNAN.

k@1L@Ng@n P0wn6 maN@+!l1ng MAgKatugmu@h @Ng AtIng Mg@h ProWgr@M@h, DaHil @nG ikuAUunl@d Ng BuonG B@nz@H @ey ManGanganAK din n6 RezUlTuaH Z@h inyOng MGah powh0K. Wak@zan Nah P0wH saN@h n@t1n @ng AgenD@ng N@kA+U0N sAh ZUSUNod NaH 3l3ksyOn luamaNG pOwZSzzZzZ, At Ang kuaIzipan6 1sl@H-izlUAH TuaY0nG MaIh!hIWuaLay aNg zarILiNg P@6sulOn6 ZAh p@g-uNLad nG Bu@NsaH.

Tayow-tuayOh r!n p0W Ang DuaPAt muagtUlUnG@N Tung0w s@h ♥ xD ♥ kaunlAR@n lolZ. MalAkEh @ng pasU@s@luaM@+ me z@H K0n6R3z0H s@h p@gp@pUAsUAh ng mG@H v@T@Z ukol SaH g0wcc ♥ xD ♥ goV3RnancE poWz, @rMm zyNchr0Wn!zati0N JEj3jEje~~~, l!Fel1N3 el3cTRiciTY r8tES extenziON JEjejej3SsSszz, jOInt C0NgReSSiowNuAl POwWeR C0mm!sZ10wN ♥ xD ♥ exT3ns10wN loLz, ch1ldr3N AnD ♥ xD ♥ !nF@Nts LOlz’ manduat0Ry immUn!Z@t!0N j3Jej3j3~~~, @+ w0wm3n nyT WoRkeRz, @+ mU@RAmEh PaH Z!gur0nG PuAsuNoWd.

Noong IZaN6 T@On nGAh ♥ xD ♥ p0wH lOlZ, na6p@Kit@ng-GILUaz AN6 K0n6Res0h sah p@gpu@sah ng vudG3t BaGow matapows @ng TUaonZzZzzz. Dah!l H!r jej3jEj3 ♥♥♥♥♥, n@s!MULUaN @gAd ang Mg@H pr0wyekt0w at Nd n@H InuaB0t ng T@g-Ulu@n jeJejeJEZssszz. BUKAZ N@h vuk@s ♥ xD ♥ pow L0lz, !jEJe!n nAH namIn zuAH LeH!ZLatUR@h @n6 vudGEt parUah S@h suZuNoD nAh T@on p0Wz ♥♥♥♥♥. Umuaasah PoW @koW n@h muL! KAyoNg MagpapaK!tanG-g!lu@s jEJ3j3j3 ♥♥♥♥♥, upAn6 TUluy@N n@h n@T!ng m@p!Taz an6 BunG@h Ng mg@h nAIt@niM nu@T!ng pAgBaBa6owH.

m@g@NdUah NaH P0w Ang ATinG nuasiMULaN p0wz ♥♥♥♥♥. pER0wh Mahalag@h pownG maalalah nat1n JEjejEj3 ♥♥♥♥♥: zIMULAh pah lU@N6 i+oW~~~. MArameh p@h tU@y0Ng gAg@W1n pOwZ~~~. h@Y@aN powH ninY0wng 1LAtag mE Zah k0ngrEz0h ang ilan Sah mg@h buA+@z n@h m@gpaPA1gT!nG suAH p@gtUp@d ng aTiNG M6@h PanA+ah Z@h Bayuan.

L@yon NAt1ng b1GyaN ng kAuKul@ng k0Mp3Ns@Zy0n ANG mg@H v1ktimah ng M@Rt!@l Lu@W j3J3j3j3~~~; aNg pAgK@KualOoWb NG mUakatArUNguANg paZahoD at V3N3pizYoH puArAh Z@H mgaH kaZamVAHu@eY; @t an6 p@gp@pa+UpUad NG !zanG muas mUa@yoWS naH z1zT3mUah nG PensY0n pArah saH AT!n POwhN6 Mg@H ♥ xD ♥ kAW@l lolz. cnuzUportahan din NatIN @ng pAGPuApal@W@K n6 s@K0p Ng ScholARsHIp nU@h 1pIn@gKAkuAlO0b Ng dost Sah m@huhusaeh n6Un1T k@puzp@lAd Nah maG-@aRaL; aNg pag+AtAgUy0d ng P!naiGtInG nAh pUAnGk@lahatu@n6 ♥ xD ♥ kALUzU6an p0wz; a+ anG PANgaNgU@La6Ah Sah @t!n6 k@L1kaz@N at Z@h mg@h p@s!LiDAd n@h ti+iyaK saH kal!gt@zU@N ng mgah MaMaM@Y@n S@h 0raZ nG SaKun@h.

k@B!l@N6 D!N p0wH zAH a+Ing @GendaH ang pagp@P@lakuaz Ng buCoWRszzzzZ, Ng nbeH, ng NEah, @+ PAt1 n@h R1n P0Wh ng pTV 4 j3jeJejezsssZz, upANg sAH h@l1p NAh mapAg-iwan@n n6 ku@ALamuan at paNu@HowN JejeJeje ♥♥♥♥♥, mu@s M@AYOwz n1lanG M@gaGAmpANan @ng kAn1luANg P@6biB1gUA3Y-seRb1zY0wh suAH publ1kOh.

H!nDi k0w pow nail@g@eY anG lAH@t Ng guz+oNg MAGPaZal3h ng kan!lanG @dbokAS!Yah h!r P0wH sah Z0WnAh. p3R0wH kumplEtOH p0w @ng deTaly3 sAH BUdg3T @t buDget mEzzag3~~~. zAh mGah iNtErEZAD0w powH ♥♥♥♥♥, pAk!buaS@h nAH laNg detalY3 do0n.

mAy m6Ah NaGsu@sav!nG PinEp3rzoNaL Me r@w ang PuAgj3J3vol sUAH mgah T!wUal3y. 220wh pOwH ♥♥♥♥♥: perS0nAl tuAlagaH Z@h ak1n anG P@GGu@waH Ng tAm@h, @+ ang p@gpapaNAgOwT sah MGaH guM@g@waH nG mUaLeh—s!n0wh man z!L@h. at nd L@ManG d@pat aQ aNg namemErz0naL zah Usap1nG itoH. PErzown@l D@p@t I+ow Suah AtIng ♥ xD ♥ lAhUA+ lOlz, DAh!l vaw@t pIL!PINoh @EH b1ktim@h N!tow.

@nG mu@lI—g@anOwh kaTagual man 1+0w naN@t1ley—ay m@L! Puah ♥ xD ♥ r!n LOLz. Nd puW3d3nG “OKZ l@Ng” jeJEJ3jezSSSZz; Nd puw3d3n6 “walah lAng ♥ xD ♥ IyaN. Lolz” kap@g k1Nal1mUTan natIn Ang mgAH i+oW Jej3jejE, m@NgyuAyarEY l@nG ulit @ng Mgah kAm@l1Uan n6 ♥ xD ♥ NAKuAr@an l0Lz. kuNg nD mAgB@VAyad Ang MgUah NUagk@salUaH, pu@ruanG tay0h N@H r!N m!zMow aNg nag-!Mb1T@h s@H Mg@H nagVaBaLAk GumaWah Ng mazamuaH NAh KUNG ♥ xD ♥ puW3De lolZ, UULitIn Niny0wH @NG g!nawU@h N!ny0H.

aNg 2+OoH nGuah ♥ xD ♥ P0wh l0LZ, m@RUam! PaNg K@L0koH@n ang NuahaLUN6kaT n@T!n—P3rOh Nd NuaH Powh m@gpApakAhuAV@h DoOWn jej3Jeje ♥♥♥♥♥, Bigy@N k0w n@H l@Ng kAYOW ng iSUaNg HaLimVawu@H. zaH ♥ xD ♥ p@Gc0r l0LZ: kU@Pe PowZ~~~. izAn6 b!lYong piS0w poWh ang GiNaZt0s ng D@Ting Pamunu@N ng AhenzY@H p@RU@H Zah ♥ xD ♥ KaP3 Lolz; s@H isAnDaang p1s0H NUaH lang POwH K@dah TaSaH, lAlaBaz Nuah nakaKONZUMoh ZILaH nG ZUamPung mILyONg T@z@h NG Ku@Pe pOwz~~~. b@kah P0wh kAh!t NGauNg iVu@h n@H @n6 pU@MuNUuAN Ng pu@gCoR A3h DIla+ nUAh d!lu@+ puaH r1n anG MA+uAh NG mg@H uminom n6 k@PEnG !TOh. h@n@Pin nGaH PowH na+1n Sil@H, at muatAn0nG powz ♥♥♥♥♥: NaKak@+ulowg PAh p0WH kU@YOh?

pagPUasok n6 vaGowng 0wmVUDsmaN nAh s! d@tiNg zupr3ME coUrt jus+ic3 C0WnChitAh C@rpi0w-m0wR@Les J3JeJejE ♥♥♥♥♥, magKU@kAr00n taY0h ng TaN0d-b@yan Nah nd m@GI6!Ng taN0wD-vaYUaD ng MgAh NAGwAWAng-wUan6 sU@h p@m@haL@AN Powz. 1nuaUASuah@n kow NGaH p0wh nah ZUaH Ta0Wn NaH iToh, mAS@sampaHan nu@h Ng Kuaz0H aNg maR@Ming NuAGkuntzavU@H@N zah katiW@lian, aT nA6Ing sAnheh nG zI+uw@ZyoNg atiNg in@Bu+uaN powz. t@POwS nUAH r1n pOWh aNG P@nAhowN Kung k@Il@n n@gzUaSuAmP@h Ang gobyerN0w ng m@lalabnaW nuaH kaZOWh. Ku@p@g t@y0Wh ang na6zAmpuah, m@t1BaY an6 EB!dEnsYAH, m@l!Naw aN6 teZtim0wNyah, aT z!GuRadong w@laNG luZo+ ang s@LAriN.

Tut0k poWh tay0h nah @Ng pAGK@kaM!t ng guan@P nAh k@TAruNgU@n A3h ND NAta+@PoWz SAh PA6Su@sAkDal KuNg nd SUah pAgKUKuloNG Ng maySal@H. vu0w An6 KuMP!YaNs@H me nuah t!nuTuPUad NG DepaRtM3nT 0wF JuztIcE @n6 MuaL@KeH Nilu@Ng bu@Hag! upu@Ng M@!P!iT Ang MGuah sUALAR!n jejEjEj3, lAl0w n@h zAh MgUAh kAZ0H uK0l Z@H t@X evaz!0n JEj3J3je, dRUG trAFf!Ck!nG ♥♥♥♥♥, HumaN ♥ xD ♥ tr@ffick!nG L0lz, ZmUggling j3JejejE ♥♥♥♥♥, GRafT @Nd CorrUpt!on, a+ eXTr@JUdIcial k!llin6z.

wuALaH pOwhNg tSAmBUah: @ng tapaT @+ mabut!N6 p@MAMuAhUal@h Ay n@nG@n6aNAk ng Mu@BUTeh R!Ng reSuLTAh. 1zIpin pow ninY0H: NaipAtupu@D na+in @ng mGah 1p1nUaNg@k0wng SerbisYow nG 60wbYErn0h, A+ n@KAPu@GLA@n pah nG zuApaT Nu@h p0whND0wH PARaH z@h mgAH pR0Yektoh NuaNG nd kiN@IluangAnG ma6tuaU@z ng vUW1z.

Iyu@n N@man pOwh T@lu@6ah @nG pLan0w jEjeJEje: zigurUh1n nUaH PataZ Ang lAbuan~~~; !t1G1l ang panLalamanG n6 mG@h ♥ xD ♥ Mak@pUAngYU@R1h@N P0wz; at Tiy@k1n naH aNG Da+inG ZiZTEmU@H kung zAaN naKIk!n@bUanG AnG iilaN a3y Mag1g!Ng bukal Ng 0wp0rtUn!d@d Pu@Rah S@h Lah@t.

T1nuTuLDuk@n N@H powh Nu@tIn AnG wAN6-WaNg jeJ3j3j3~~~: S@h KaLS@Dah, zAH ♥ xD ♥ g0bY3rnow L0Lz, z@H k@LUakhaNg ♥ xD ♥ LipuNUan powZ. iT0h powh @nG m@ngangu@NuAK Ng kumPiyanzah NaH M@gDAD@Lah N6 n3GOWSy0h; 1toh riN @ng s!z!guROh nah an6 poWHNDoh ng tAumvAyan AEh muapupuN+UAh sAH D@P@t NIT0N6 ♥ xD ♥ K@laGYan l0lz: iMPraztrUk+ur@h naH t!tiY@K S@h Tuluy@Ng puAg-anG@t ng 3kowN0M1Yah at PagMumul@N n6 tru@b@h0h, @T s3rb!sY0Wng panLiPunAN naH s!sIgURong w@L@ng m@Pag-!!WaNan jEjej3J3 ♥♥♥♥♥. BuvUK@S aNg M@raMeH paNG P1n+UAng panGk@VuhAyAn z@h p@Mu@ma6!t@N ng tur!Sm0wh; siz16uruHing Nd mAgu6UtoM @N6 p!l1p1n0w zah pagpaP@LUAk@z n6 AgRiKultUruAH. an6 m6@h du@t1n6 KiNakuAlIGtaan PoWZ~~~, bibi6yuANg-pUhunAn @n6 K!nabuKu@zUan.

muagVubUnSod 1t0w Ng s1klOwh Kung S@@n t!yuak n@h muaY Pupunowh sAH mG@h N@l1Likh@N6 ♥ xD ♥ traBah0W p0WZ, @t mu@Y mGaH k0wnzuMEr nah l@L0Ng mA6P@pal@GOH sAh mgaH neGozy0h.

bA+id me Pow NaH huaNGg@Ng nG@yOwn aeh Ma3h kaku@un+3H puaN6 NaGrEREKLuaM0w zah ating 3st1lOW ng p@M@maHAlAh. N@kItah p0Wh n!Ny0W an6 amiNG ES+!loh, a+ AnG Ka@kiBAt N!toNg r3Sultah. N@k!tUah p0W N1nYowh aN6 eztIl0h N!lah, @T KunG z@an tUaY0H N!+0H D1naluah. zaH mGAH t@OWNG vuk@z Ang M@Tah, M@l!w@NUag kunG SA@n @ng T@mAh.

N6ayoNg t@yoW nuaH aNg nu@6titImoWN S@h g0vyeRnoH, mUaLinaW ANg D!rEKZY0ng T!n@t@h@K NG @t!Ng ♥ xD ♥ VAyAn L0lz. IzanG vanzaH KUng s@AN ang p@gKak@tu@0n aeh Ab0t-k@MuaY; KuNg zAuaN aNg mGAH nAnganga!lang@n @Y ♥ xD ♥ Z!nAZakLoWlowHAN lOlz; KunG sUa@n MAEY sayzU@Y anG B@waT patak nG p@wiz~~~, VuawaT zaND@l3h Ng pagtIt1Iz p0Wz~~~, AT B@w@t butIL Ng hInu@Gp!s N@h d!nAuaNUaN nUat1N~~~. kung m@3h 6AwIn K@n6 mabUT!, M@eh BUAbaL!K sAh !y0WN6 mavut3H. @t KUng mU@Y g@W!N k@N6 mAsaM@h, tIYAk nuaH m@NanUagot KaH.

N@a@l@lAh ME N6@H pOW ang 1z@ng g!nAnG nah luMapIt SaH @k!n N00ng kamPuanyuAh; @ng b@Balu@h nIyah, “N0WY pOwzzzzSzz, Mag-Iing@t K@h, m@Ram! kANg kin@KAbuAnggAH.”

taMah Pow ang Savi n!yAH: t@0W poWhng mU@eY agam-AG@m DIN Ak0w kunG m!nzAN Jejejej3. PEr0h w@laH p0w MeNG AliNl@NG@nG tUMah@k s@h tuwId N@H D@an ♥♥♥♥♥: BuoWh @ng Lo0WB K0w dAhIl alam KoNg nasAh L1KowD M3 P0wh KaYow. SU@l@m@t P0w.

z@lAmAt p0wh Z@h mguah paRey at obiZP0w naH mazinz!nang n@KiKIp@6D1yaloGoh su@H aT!N, k@TuLad n1Nah cARD!nUaL r0wzaleS at vIdal P0wZ~~~. D3h NaMan P0Wh KaMeH Gan0on6 kalapit neh cuaRd!n@l r0s@lEs JeJ3jej3~~~, p3r0wh Nan1N1W@luAh M3n6 IViNuh0s niyAh AN6 LAhat Parah m@BAw@zAN ang Nd Pin@gK@kaun@wAan ng g0wvyeRN0w At ZimB@haNzzSszZ. Z@h pAGkaH@luaL k@eH @rchb1Zhop palMAH, tA6apagt@nGg0l nG K@rapAtAng pAN+aOWh aT KualikAzan jejejej3ZZSzzZ, l@LOW PowNg Tum1vAy @n6 @Kin6 kuMPiyAnZUaNG ♥ xD ♥ Ugnayan L0LZ, @t Nd bAngayAn jEjEJeJe, an6 mabuBUOWh Sah P@GIt@N N6 3STaD0H At s!mbuaHAn.

zAl@mAt dIn p0wh s@h A+1NG gab!nEtE J3JeJeJe, NAh Wu@l@ng kinIk1laLANg pANah0n Ng tUl0W6 0w Pah!Ngah, M@1paTuP@d LaNg Ang PUamvAnzaNg a6enDah. Sp3ciAL m3n+I0n P0wh An6 PaG@Sah, n@H TunAy n@h ngaung nagv1B!GAEy NG Maa@S@hanG bAb@lah.

at Zah MGah Nas@sAgazuAan p0wh nATiN zaH landAZ NG KatApuATAN @t int3GridaD s@H pamamaH@lah, !T0h n@Man powh aNG Ak!n6 masuaZ@v1: pin1l3h n!nY0wh @NG L@NdAS kung z@UaN nA@UaPi ANG zamB@yanaN JejEjeJe. PiN!LEh naman NAmin @Ng lU@NdAZ N@h Ipagtanggol @ng T@UmBay@N p0wZ. Nuasah t@mah Powh kam!~~~; Nu@zUah Mal! KuayOw JeJEj3j3ssSszZ. SAh Iny0nG MAGb@vAl1K Ng p@ng-@@PeH ZU@h sAMvayan jejEjeje, nd kuAyoh mAGtAtagumpUay.

SAh L@H@T ng mg@h kUazAmah NuAtiN Zu@h tUw!d nAH ♥ xD ♥ D@@n loLZ: KaY0W ang lUm1kH@h nG p@GK@k@+aownG BaguH1N anG ♥ xD ♥ dINa+nAn l0lZ, aT 6awINg mas ma6@ndAh aNg !Pu@pAm@nah Nuat!N zU@h zusuN0wD NAh sAL!nlah! ng m6@h piL1p1n0wH. KAy0w p0whng Mgah tSuP3r nah pumAPAsAd@h pUAH ♥ xD ♥ r!n l0Lz; kay0ng mgAh 6uR0h @T eS+UDYaN+3N6 pauw! pah lanG mulah zAH ♥ xD ♥ Klaz3 loLZ; KAy0n6 p@TUl0weh aNg pA6L!kH@h nG mgAh ovraNg n@6pAp@@luAV saH ApOWy ng ATIng paGkah-pilip!n0WzSsZzZ; K@yONg M6u@H PUliz p0wz, ♥ xD ♥ SUndAl0w LOlZ, kAmIn3roW jej3JejE, aT bumVEr0h; KAyoN6 MgAH muaRAnG@l n@H mAgtrabahoh, s@h pIlIP!N@s MUansZzsZz, SAH gi+nAng dagAt jejejeJ3 ♥♥♥♥♥, ow ZAh ivuaNg b@nZ@h; k@Y0Ng mG@H Tap@t nuah K@Samu@H N@t1n zAH g0ByERnowh, @nUMAn6 PR0binzYU@H oW Part!DOh; KAY0ng Mg@h pIl1p1N0Ng n@k1Kinig zah AKiN NG@y0wN—k@y0wh p0wH ang lumiKhAh ng pagkAkatUa0ng !t0h.

lUM!kh@H PowH k@yOh NG G0wByeRNonG tuNuaEH n@h n@g+aTru@bah0h PArah z@h iNY0h. may l!mang TU@0n puah tAyow pARAh ZigURuhing Nd Nah TAy0h B@bAlIK ZUAH dATIng ♥ xD ♥ k@lAgAyan l0lz. nd T@yoh maGpApUadiskar1l nG@YOWng nAPak@gANdah n@h nG rEsul+u@h nG at!ng Z!NiMuLaN.

kapu@G MaY naK!tah Tay0ng VuTas ZaH z!ZTemAh, Huwuag nU@H p0W taYow MaGtuan6kang ♥ xD ♥ LUMUZ0t LOLZ. hUwAg Nuah Nat!nG dua@n!n SAH P@kiuz@p aNg m@daDu@uAN saH ♥ xD ♥ p@6siziKaP l0lz. T@mah N@h @ng ♥ xD ♥ unaHan loLZ, tUAm@h nAh AnG tulUAkan, TaMaH nuah @n6 l@mU@nGAN j3Jej3je, DAh1L L@h@t n@man P0W tuayow @y MAKu@KaRa+INg sah m1n1m!TheH n@Ting K!nAbuk@zan.

TaPuz!n nAH PoWH nAtin aNg kultuRah nG N3g@tibIZmowZssSzz; ian6uaT nAtIN @n6 KapWAh-P!lip!n0h zU@h vu@WuAT ♥ xD ♥ p@GkAKaTA0WN L0lz. b@Ki+ p0wh @NG !vu@h, ang hIl1g m@6hAnap ng KUng AnU-aNown6 paNg!t Z@H ATing vAYaN Jejejej3? @T NAp@kaH!rap—paRANg kAZ@LaN@n—nAh MAgZ@vey ng ma6@nDah? n@al@lah Pah powh bah nat1n n00wng HuL!nG ves3S tu@Yong PuMureY Zah K@pw@h p1lipinOwH?

!tig!l nuAh p0wh nAtin @ng p@6h!h1lAHaN paBabah. ang DUa+!nG IndustR!Yah nG p1nt@ZAn Nah Nd na+!n m@!TuakwIl p0wz, iwuaKs1 n@h poWH ♥ xD ♥ n@t!N l0lz. tULdUkan n@H p0Wh natin anG P@gIging utAk-alimangow jEJEjej3 ♥♥♥♥♥; puw3D3 bANG !uanGUAt N@Man N@t!N @Ng mag@G@ndAh NatiNG nagAw@h?

KUnG Maeh nu@K!t@h kanG MaBU+! JejEJeJ3 ♥♥♥♥♥, hUwAG k@nG ma6DalAwAn6-iZ!P n@h PuriHin iT0H. kaP@G nU@ki+@h MoH aNg puL1Z z@h KAnT0WH, na6TatrApIk n@ng wAl@ng kapoT3 S@h 1lal!M ng ulan~~~, l@pItan m0h s!Y@h @+ ♥ xD ♥ savihing l0LZ, “Z@L@mA+ pOw.”

kUng muagKAz@KIT kuah At mak!tAh moh @ng nuarZ NUAh nag-@RuGah SAH !y0w ♥♥♥♥♥, sah h@l!p nah magzErv!Syoh saH DAyuhu@N k@PualI+ Ng Mas malak!ng zuWeLdOwh, puAkiZaBeh rin ♥ xD ♥ pOwH PowZ, “Z@luaMAt p0Wh.”

bUAGoh kuaH Umuweh gAl!ng eZkuWelah, Lap1+@n m0W aNG GuRoH mowng P!NiL1NG maMUHUNaN SaH !YoNg k!nuAbuKAzaN KuAYS@H Un@Hin @Ng sAR1LIn6 ginhawah; zaBihiN m0h, “ZaLaMua+ pOWH” POwz ♥♥♥♥♥: tULAd ng @kINg guronG NasAH sCreEN Nguay0n jeJejEJE ♥♥♥♥♥, Sal@m@+ P0wh 6Inang ezcasah.

KunG muaK@zUAlUB0Ng M0w @nG 1Y0nG K!n@+@waN z@H kalsadan6 DAtI A3h LuBUak-lubak (0wH wUAlAh)sZsszz, @+ ngAy0wN AY PuwEdE naNg dAuanu@n nU@nG ♥ xD ♥ MaaliwUalaz p0wz, LAP!taN m0wh ziy@h @t saviH!Ng pOWZ~~~: “z@L@muat p0Wh.”

kAyAh ♥ xD ♥ Powh Powz, z@h S@mvUaY@nu@ng P1L!p1n0h, ang @king BoSz NaH nagtimOn z@H aTin Tungowh z@h @RaW N@h i+0h: MAr@m!ng~~~, m@R@miNG zaL@m@t P0WH sAh pu@gbUaB@g0WNg t1Nu@T@masuah n@t1N ng@y0wn.

BUHAy Nah bUhAY nuah ang p!LIP!nU@s @T @ng piL!pIn0h.

(Paumanhin sa mga totoong Jejemon. At walang pagpapaumanhin kay Noynoy Aquino. Kopya ng SONA mula sa Official Gazette.  Salamat sa Jejemon Translator)

No comments: